February 10, 2009

Award for Dutch Ministry of Internal Affairs 'Outstanding Contribution to Public Warning'

EU project: Cell Broadcast for Public Warning The 'Cell Broadcast for Public Warning - sharing knowledge and experiences and identification and standardisation of (technical) requirements' project will be carried out from 1 September 2008 until 31 December 2009. Cell Broadcast is a technology used for communicating with the general public in high-risk and crisis situations. After a successful tender the system will be implemented in the Netherlands in the period 2009 and going live in the beginning of 2010. An important part of the project concerns the sharing of Cell Broadcast knowledge with other (EU) countries to gain more in-depth knowledge on the subject. An other objective is to provide direction for the mobile (standardization) industry and the European Commission in order to offer our citizens a seamless Cell Broadcast service for warning and informing the public in times of crisis at both national and international level.

As a subproject within this project, events will be organized together with 6 EU countries. These 6 countries (Germany, Hungary, the Netherlands, Poland, the United Kingdom and Sweden) are the countries which jointly submitted the Call for Proposals of the European Commission in May 2008 (Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security Related Risks programme) and are referred to as the 'partner countries'. The countries which participate in the events, but do not belong to this group of 6 organizing countries are referred to as 'participating countries' (for instance, Belgium, France, Finland, Norway, Estonia and Austria).

Source: www.eena.org

Dutch language news / Nederlandstalig nieuws

10 februari 2009

Prijs voor invoering cell broadcast als systeem voor alarm bij rampen

Het project Cell Broadcast heeft op 10 februari in Brussel een prijs in ontvangst genomen voor de invoering van cell broadcast als systeem voor het alarmeren van de bevolking bij rampen en grote ongevallen. Het is een van de elf prijzen die de EENA (European Emergency Number Association) heeft toegekend. De EENA is een non-profit organisatie die kennis over het alarmnummer 112 in Europese Unie onder de aandacht brengt en het gebruik daarvan stimuleert.

De jury is van mening dat het gebruik van cell broadcast een uitstekende bedrage levert aan de manier waarop de overheid de bevolking alarmeert en informeert tijdens rampen en crises. Met gebruikmaking van cell broadcast kan via het GSM-antennesysteem van het mobiele netwerk een waarschuwingsbericht worden verzonden naar alle individuele mobiele telefoons in een of meer van de vijfduizend geografische gebieden waarin Nederland is opgedeeld. De techniek werkt net als bij de tekstberichten die verschijnen op het scherm van de (auto)radio. Omdat gebruik wordt gemaakt van een andere techniek dan bij de verzending van sms-berichten, zijn bij het versturen van cell broadcast-berichten geen mobiele nummers nodig. Ook blijft het systeem werken als bij een ramp door grote drukte het gewone gsm- en sms-verkeer uitvalt.

De techniek van cell broadcast als alarmerings- en informatiesysteem wordt naar verwachting met ingang van het eerste kwartaal 2010 gefaseerd in Nederland ingevoerd. Het vormt dan een toevoeging aan de bestaande communicatiemiddelen die bij rampen en crisissen worden ingezet, zoals de sirenes. Op dit moment is het ministerie een aanbestedingstraject gestart voor de implementatie van deze service voor burgeralarmering. Bovendien worden met de drie operators die in Nederland mobiele telefonie leveren, afspraken gemaakt over de verzending van berichten met behulp van cell broadcast. In de Europese Unie is Nederland koploper bij de invoering van cell broadcast voor burgeralarmering. Nederland is dan ook trekker van een EU-project waarin kennis en informatie wordt uitgewisseld met andere EU-landen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

21 augustus 2008

Cell broadcast: alarm bij crises ook op mobiele telefoon

Cell broadcast, de techniek waarmee via radiogolven tekstberichten naar mobiele telefoons in een specifiek gebied kunnen worden verzonden wordt in Nederland ingezet bij burgeralarmering en het crisisinformatiesysteem.

Dit schrijft minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 21 augustus 2008 aan de Tweede Kamer. Op korte termijn start de minister daarom met een Europese aanbesteding voor het systeem. Ook maakt zij afspraken met de drie mobiele operators (KPN, T-Mobile en Vodafone), omdat de berichten via hun netwerken verspreid zullen worden. Mits beide trajecten goed verlopen, wordt in 2009 een begin gemaakt met het geleidelijk invoeren van cell broadcast.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Medio 2008

Rapportage cell broadcast proeven

In de periode 2005-2007 heeft de Nederlandse overheid samen met private partijen in een aantal praktijkproeven ervaring opgedaan met de toepassing van de technologie cell broadcast voor burgeralarmering. De praktijkproeven zijn uitgevoerd in vier verschillende gebieden in het land: Zoetermeer, Zeeland, Amsterdam en op Walcheren en Zuid-Beveland. De evaluatie van de praktijkproeven is uitgevoerd door de TU Delft. De centrale vraag in deze evaluatie was of cell broadcast voor burgeralarmering qua effectiviteit en efficiƫntie een zinvolle aanvulling vormt op het huidige sirenestelsel. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden werden vier thema's onderzocht: bereik, acceptatie, techniek en inhoud.

In de praktijkproeven werden op onaangekondigde momenten cell broadcast berichten aan burgers verzonden met het verzoek daarop te reageren. Aan de hand van reacties kon worden bepaald hoeveel burgers met cell broadcast worden bereikt. Daarnaast is met behulp van vragenlijsten en directe contacten met deelnemers de acceptatie onderzocht van cell broadcast als middel voor alarmering. Aanvullend zijn interviews gehouden met bestuurders die beslissen tot inzetten van burgeralarmeringsmiddelen en is de inhoud van berichten onderzocht in een webexperiment. Het rapport over de cell broadcast proeven werd medio 2008 opgeleverd door de Universiteit Delft aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Het rapport is publiek verkrijgbaar via de link: Cell broadcast rapport

21 augustus 2008

Brief aan de Tweede Kamer over de aanbesteding van cell broadcast

De dienst cell broadcast - waarmee via radiogolven tekstberichten naar mobiele telefoons worden gezonden - wordt in Nederland als burgeralarmerings- en informatiesysteem ingevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure waarop leveranciers van deze dienst kunnen inschrijven. Bovendien worden met de drie operators die in Nederland mobiele telefonie leveren, afspraken gemaakt over het sturen van cell broadcast berichten naar mobiele telefoons binnen een gebied dat betrokken is bij de crisis.

Een moderne samenleving vraagt ook in tijden van crises om moderne communicatiemiddelen. Het sirenesysteem voldoet niet meer aan de eisen die de maatschappij stelt aan de overheid op het gebied van alarmering en communicatie. Het is een "bot" middel dat burgers slechts laat weten dat er iets aan de hand is, maar niet wat en wat men vervolgens moet doen. Bovendien waarschuwt de sirene doven en slechthorenden niet.

De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken naar en experimenten met het middel cell broadcast plaatsgevonden, een techniek waarmee via radiogolven tekstberichten naar mobiele telefoons worden gezonden. Op basis hiervan kan de conclusie worden getrokken dat cell broadcast een veelbelovend middel is voor alarmering en crisisinformatie, zeker als aanvulling op de sirene, en dat de invoering ervan in Nederland aan te bevelen is. Cell broadcast vormt niet alleen een effectief en modern communicatiemiddel, maar past ook in het beleid de burger een eigen verantwoordelijkheid heeft in de voorbereiding op rampspoed; hij moet er namelijk wel wat voor doen.

Bij cell broadcast worden door de cellen van het gsm-/umts-netwerk boodschappen naar alle mobiele telefoons binnen het bereik verzonden. Deze cellen zijn in Nederland van drie providers: KPN, T-Mobile en Vodafone. Omdat de boodschappen - in tegenstelling tot SMS - naar alle toestellen tegelijkertijd worden verzonden, is cell broadcast snel. Bovendien kunnen de boodschappen worden verzonden door slechts enkele cellen, maar ook door allemaal (circa tienduizend in Nederland). Alle mobiele telefoons binnen het bereik van de cellen die een boodschap uitzenden, ontvangen dan een cell broadcast bericht. Het gebied waarbinnen een boodschap verspreid moet worden, kan heel Nederland zijn, maar ook een wijk in een gemeente. Het is mogelijk om crisisberichten te voorzien van een 'alarmtoon', zodat het voor iedereen als zodanig wordt herkend. Ook is het technisch mogelijk om tekstberichten in spraakberichten om te zetten. Niet alleen doven- en slechthorenden, maar ook blinden en slechtzienden kunnen dus worden gealarmeerd.

Cell broadcast is op zich geen nieuwe techniek; de toepassing ervan in een publiek domein als burgeralarmering en crisisinformatie wel. (ingekort)

Bron: Brandweerkennisnet.nl